THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY (ÁP DỤNG KHI CHUYỂN KHOẢN).
 
1. TÀI KHOẢN MỞ TẠI SACOMBANK
2. TÀI KHOẢN MỞ TẠI EXIMBANK
THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN (ÁP DỤNG KHI THANH TOÁN TIỀN MẶT)